language:
nl
en
de

Joost Hage - Golf Academy & Events

PGA professional - Director of Golf

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden Joost Hage Golfacademy & Events zijn de voorwaarden waarop in Joost Hage Golfacademy & Events activiteiten, diensten en/of faciliteiten verleent en overeenkomsten sluit. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website www.joosthage.nl
Artikel 1 Werkingssfeer en totstandkoming overeenkomst
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die door of namens Joost Hage Golfacademy & Events zijn gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
1.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Joost Hage Golfacademy & Events of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit met Joost Hage Golfacademy & Events of door het betalen van het verschuldigde tarief.
1.3 In de boekingsbevestigingsbrief wordt een optiedatum genoemd. Tot die optiedatum heeft de opdrachtgever een optie op de activiteiten van Joost Hage Golfacademy & Events. Om de boeking om te zetten in een overeenkomst moet vóór het verstrijken van de optiedatum de boekingsbevestiging ondertekend en geretourneerd worden.
1.4 Is de optie verlopen, dan kan de boeking, zonder enig bericht van Joost Hage Golfacademy & Events aan de opdrachtgever, worden geannuleerd.
1.5 Indien iemand besluit te stoppen met de cursus/golflessen, is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk. Annulering van de gehele cursus is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste les.

Artikel 2 Betaling
2.1 De opdrachtgever is verplicht het hele bedrag in één keer te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum in ieder geval twee weken voor aanvang van de activiteit, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald direct na afloop van de activiteit.
2.3 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Joost Hage Golfacademy & Events een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een maand gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van vorderingen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
Artikel 3 Wijzigingen van het arrangement
3.1 De opdrachtgever kan Joost Hage Golfacademy & Events tot 14 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Indien Joost Hage Golfacademy & Events niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient hij dit zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.
3.2 De opdrachtgever kan tot 14 dagen voor aanvang het aantal deelnemers wijzigen tot een minimum van het in de boekingsbevestiging vermelde aantal.
Artikel 4 Annulering door opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Joost Hage Golfacademy & Events. De datum van ontvangst van de brief door Joost Hage Golfacademy & Events geldt als annuleringsdatum.
4.2 Wordt, in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van het arrangement, de overeenkomst geannuleerd, dan gelden de volgende tarieven:
a. Van 42 tot 28 dagen voor aanvang: 25% van de totale som
b. Van 27 tot 7 dagen voor aanvang: 50% van de totale som
c. Binnen 6 dagen voor aanvang of later: 75% van de totale som
d. Indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement 100% en dus de totale som.
Artikel 5 Annulering door Joost Hage Golfacademy & Events
5.1 Joost Hage Golfacademy & Events behoudt zich het recht te annuleren wegens de volgende gewichtige redenen:
a. Staking, schaarste van goederen, oorlogsgevaar, oproer, storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoersmiddelen.
b. Maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen
en ernstige ongevallen
c. Onbespeelbaarheid van de baan ten gevolge van weersomstandigheden, zoals sneeuw, vorst en onweer

Artikel 6 Verplichtingen van Joost Hage Golfacademy & Events
Joost Hage Golfacademy & Events is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Joost Hage Golfacademy & Events redelijkerwijs mocht hebben.
Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer
7.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Joost Hage Golfacademy & Events om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
7.2 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.
7.3 De deelnemer is verplicht om respectvol met de baan om te gaan op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.
7.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Joost Hage Golfacademy & Events het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichting. Joost Hage Golfacademy & Events kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Joost Hage Golfacademy & Events heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.
7.5 Het is niet toegestaan om voor of tijdens een activiteit met Joost Hage Golfacademy & Events alcohol te nuttigen. Eveneens is roken tijdens een activiteit verboden alsmede het gebruik van mobiele telefoon.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Joost Hage Golfacademy & Events opereert dusdanig dat de veiligheid van de bezoekers en cursisten gegarandeerd wordt. Wanneer Joost Hage Golfacademy & Events in de nakoming van haar verbintenissen is tekortgeschoten, is Joost Hage Golfacademy & Events voor de daarvoor ontstane schade aansprakelijk. De beantwoording van de vraag of Joost Hage Golfacademy & Events tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, wordt uitsluitend bepaald door het Nederlands Burgerlijk Recht.
8.2 De opdrachtgever en/of deelnemer is jegens Joost Hage Golfacademy & Events aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van hemzelf, of door hem ‘toegelaten’ derden.
8.3 Joost Hage Golfacademy & Events kan niet aansprakelijk worden gesteld als deelnemers zich onttrekken aan geboden begeleiding en instructie tijdens activiteiten.
8.4 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven draagt.
Artikel 9 Klachten en Rechtsgeschillen
9.1 Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden aangegeven zodat, indien redelijk, Joost Hage Golfacademy & Events in de gelegenheid is om het programma te verbeteren. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij Joost Hage Golfacademy & Events te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen.
9.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen Joost Hage Golfacademy & Events en de opdrachtgever en deelnemer. Het recht om een geschil voor de rechter te brengen komt te vervallen 1 jaar na geplande afloop van het arrangement.


Op al onze transacties zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

KVK nr H110500200000

01-01-2007

temp

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht
-Joost Hage
This text is replaced by the Flash movie.